RugbyPolska.pl - rugby, zdjęcia i filmy rugby oraz zasady rugby - portal społecznościowy grupy Space4u

RugbyPolska.pl

Regulamin rozgrywek centralnych

03.08.2010

Przepisy Polskiego Związku Rugby dotyczące ewidencji, przynależności i zmiany barw klubowych zawodników.

Rozdział I - Postanowienia ogólne
Paragraf 1
Przepisy niniejsze określają podstawowe zasady działalności PZR i dlatego mogą być zmienione tylko przez Walne Zgromadzenie Delegatów lub Zarząd PZR.

Paragraf 2
Przepisy PZR zawierają następujące rozdziały: Rozdział I - postanowienia ogólne, Rozdział II - zasady potwierdzenia zawodników do klubów sportowych, Rozdział III - zmiany przynależności klubowej zawodników i uprawnienie zawodników do gry, Rozdział IV - ekwiwalenty za wyszkolenie zawodnika, Rozdział V - organizacja zawodów.

Paragraf 3
Za uprawnionych do udziału w rozgrywkach seniorów, juniorów i kadetów uważa się zawodników, którzy posiadają licencje zgodne z regulaminem. Zawodników do lat 15 obowiązują szczegółowe postanowienia regulaminów rozgrywek w tych kategoriach wiekowych.

Paragraf 4
Kluby odpowiedzialne są za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli i zawodników, za utrzymanie w obrębie obiektu sportowego spokoju porządku przed, w czasie i po zakończeniu zawodów sportowych.

Paragraf 5
W zawodach towarzyskich, organizowanych przez klub, w jego barwach mogą występować zawodnicy z innych zespołów, po uzgodnieniu powyższego między zainteresowanymi klubami.

Paragraf 6
Przyznawaniem licencji zajmuje się Biuro PZR.

Paragraf 7

Potwierdzenie zawodnika do gry następuje po wykupieniu licencji do danego klubu.

Paragraf 8
Zawodnik może reprezentować tylko jeden klub oraz występować w jego barwach we wszystkich odmianach gry i rodzajach rozgrywek, o ile nie stoi to w sprzeczności z ich regulaminem.
Wyjątek! Zawodnik reprezentujący klub rugby 7, zgłoszony i potwierdzony wpisem do licencji, może reprezentować klub rugby 15 (potwierdzony wpisem do licencji), w rozgrywkach Ekstra, I i II ligi. Dotyczy zawodników w wieku, jaki szczegółowo określają regulaminy tych rozgrywek na dany sezon.

Paragraf 9
Zawodnik może brać udział w meczu w brawach klubu, do którego się zgłosił, dopiero po otrzymaniu potwierdzenia z Biura PZR.


Paragraf 10
W razie nieczytelnego lub niekompletnego wypełnienia obowiązujących dokumentów lub ich braku, zostają one zwrócone do uzupełnienia. Związek zastrzega sobie minimum 7 dni (nie więcej jak 14) na sprawdzenie prawdziwości przekazanych we wniosku licencyjnym informacji.

Paragraf 11
Zmiana przynależności klubowej zawodnika może nastąpić jedynie na zasadzie postanowień niniejszych przepisów.

 

Rozdział II - Zasady potwierdzania zawodników do klubów sportowych

Paragraf 1
Dokument licencyjny zawodnik podpisuje w obecności upoważnionego członka klubu, który stwierdza powyższy fakt własnoręcznym podpisem oraz pieczątką klubu.

Paragraf 2
Dokument licencyjny wypełnia się czytelnie (pismem drukowanym lub maszynowym) na podstawie dokumentu tożsamości. Klub ponosi pełną odpowiedzialność i konsekwencje w przypadku podania w dokumencie niewłaściwych danych personalnych i sportowych zawodnika, zwłaszcza, jeśli wskutek tego nastąpi potwierdzenie zawodnika wbrew obowiązującym przepisom.
Nieczytelnie wypełniony wniosek, nie będzie uwzględniany i zostanie odesłany do klubu.

Paragraf 3
Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do potwierdzenia do Biura PZR.

Paragraf 4
Biuro PZR w przypadku udzielenia licencji:

 • a) Sporządza formularz licencyjny
 • b) Rejestruje w wykazie licencji
 • c) Pobiera opłatę
 • d) Przesyła wypełnione dokumenty klubowi

Paragraf 5
Dokumenty licencyjne kluby obowiązane są przechowywać i przedstawiać do wglądu na każde żądanie sędziego prowadzącego zawody.

Paragraf 6
W przypadku udzielenia zawodnikowi zwolnienia z klubu w trybie przewidzianym w rozdziale III niniejszych przepisów, klub przesyła licencję z adnotacją o zwolnieniu do Biura PZR.

 

Rozdział III - Zmiany przynależności klubowej zawodników i uprawnienie zawodników do gry

Paragraf 1

 • 1. Zawodnik ma prawo zmienić przynależność organizacyjną i przejść do sekcji innego klubu (dwa razy w sezonie) w okresie między 1 lipca a 10 sierpnia oraz między 1 stycznia a 10 marca.
 • 2. Zawodnik zostaje potwierdzony na całą rundę lub dany sezon.

Paragraf 2
Za macierzysty klub sportowy uznaje się ten klub, którego barwy zawodnik reprezentował w dniu zakończenia rozgrywek poprzedniego sezonu lub klub, z którego zawodnik został wypożyczony.

Paragraf 3
W okresach pomiędzy 1 lipca a 10 sierpnia oraz 1 stycznia a 10 marca należy wykupić licencje cudzoziemców, którzy będą występować na terenie Polski. Obcokrajowcy zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody federacji rugby danego kraju na występy w wybranym polskim klubie.

Paragraf 4
Zawodnik dotychczas niezgłoszony do sekcji rugby może być potwierdzony do klubu w ciągu całego sezonu, dotyczy zawodników polskich. Zgłoszenia cudzoziemców reguluje paragraf 3.

Paragraf 5
Klub sportowy nie może odmówić zwolnienia zawodnika, w przewidzianym regulaminem terminie, jeżeli została uzgodniona wysokość ekwiwalentu za wyszkolenie lub klub pozyskujący zawodnika przekaże maksymalną kwotę przewidzianą regulaminem. Zapis nie dotyczy zawodnika, którego wiąże z klubem ważna umowa (kontrakt).

Paragraf 6
Maksymalne stawki ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, jakich może żądać klub, z którego zawodnik odchodzi, ustalane są corocznie przez Zarząd PZR.

Paragraf 7
W tym samym czasie zawodnik może należeć tylko do jednego polskiego klubu. Wyjątek określa § 8 w rozdziale I.

Paragraf 8
PZR wydaje zawodnikowi licencję do gry na jeden sezon.

Paragraf 9
Zarząd PZR ustala corocznie stawki za wydanie licencji oraz opłaty związane ze zmianą barw klubowych.

Paragraf 11
Zawodnik, który zamierza zmienić przynależność klubową, występuje pisemnie do swojego macierzystego klubu o udzielenie takiego zwolnienia.

Paragraf 12
Prośba o zwolnienie powinna zostać rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej wpłynięcia. Klub ma prawo zażądać od proszącego o zwolnienie definitywnego uiszczenia zaległych składek, zwrotu sprzętu sportowego oraz uregulowania innych ewentualnych zobowiązań. W przypadku braku odpowiedzi w przepisowym terminie, zawodnik ma prawo odwołać się do Komisji Gier i Dyscypliny PZR, która może podjąć decyzję niezależnie od stanowiska klubu.

Paragraf 13
Jeśli klub z uzasadnionych powodów nie udzieli zawodnikowi zwolnienia, zawodnik ma prawo wnieść prośbę o skreślenie z listy członków klubu, o czym zawiadamia Biuro PZR w ciągu 14 dni. Zawodnik skreślony zostaje zwolniony po 18 miesiącach od dnia złożenia prośby.

Paragraf 14
Jeżeli zawodnik otrzymujący skreślenie z klubu jest ukarany dyskwalifikacją (bez zawieszenia przez Komisję Gier i Dyscypliny PZR), wtedy okres skreślenia przedłuża się o okres nałożonej dyskwalifikacji.

Paragraf 15

 • a) Inną formą zmiany barw klubowych jest wypożyczenie (zwolnienie okresowe) Zawodnik może zostać wypożyczony do innego klubu na okres nie dłuższy niż jeden sezon rozgrywkowy, a po jego zakończeniu zostaje automatycznie potwierdzony do klubu, z którego został wypożyczony,
 • b) możliwe jest także bezpłatne, jednorazowe (jeden raz w karierze) wypożyczenie zawodnika na regulaminowy okres studiów dziennych.

Paragraf 16
Klub macierzysty zawodnika zmieniającego barwy klubowe na zasadzie wypożyczenia ma prawo domagać się ekwiwalentu za wyszkolenie w wysokości maksymalnie 50% stawek obowiązujących przy trwałej zmianie barw klubowych.

Paragraf 17
Każdą zmianę przynależności organizacyjnej zawodnika zatwierdza Biuro PZR. W przypadku sporu na tle zmiany przynależności organizacyjnej zawodnika, sprawę rozstrzyga Komisja Gier i Dyscypliny PZR, a od jej decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Zarządu PZR. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

Paragraf 18
Udział juniorów w rozgrywkach seniorów regulują szczegółowo regulaminy rozgrywek na dany sezon.

Paragraf 19
Zawodnik powołany do kadry narodowej na mecz, zgrupowanie lub konsultacje zobowiązany jest stawić się na wezwanie w oznaczonym czasie i miejscu. Zawodnik, który nie stawił się na wezwanie, nie może brać udziału w jakichkolwiek zawodach odbywających się w tym czasie bez zgody PZR. Niestawiennictwo musi być w ciągu minimum 48 godzin przed imprezą usprawiedliwione w biurze PZR (pismo, fax, e-mail, telegram). W przypadku braku usprawiedliwienia zawodnik zostanie zawieszony na 2 spotkania w rozgrywkach centralnych. Interpretacja zasadności usprawiedliwienia należy do Komisji Gier i Dyscypliny PZR, a w razie wątpliwości zostaje poddana ocenie Zarządu PZR.

Paragraf 20
Zawodnicy polscy grający poza granicami kraju, mogą rozgrywać mecze w klubie macierzystym, o ile posiadają licencję upoważniającą do gry w danym sezonie rozgrywkowym.

Paragraf 21
Zezwala się na grę maksymalnie 3 zawodników zagranicznych w jednym klubie, wpisanych do protokołu zawodów. W powyższy limit nie są wliczani zawodnicy posiadający uprawnienia do gry w reprezentacji Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami IRB.

Paragraf 22
Prawo gry w fazie finałowej rozgrywek (meczach play off lub play out) mają tylko zawodnicy, którzy rozegrali minimum 50 procent spotkań w sezonie regularnym (warunkiem wliczenia meczu do tego limitu jest pojawienie się na placu gry). Jedynym odstępstwem od tego przepisu jest udokumentowana zaświadczeniem lekarskim kontuzja - wówczas o dopuszczeniu zawodnika do gry w fazie finałowej decyduje Komisja Gier i Dyscypliny.

Paragraf 23
Prawo o ubieganie się o otrzymanie zgody na grę w klubie zagranicznym mają zawodnicy polskich klubów, jeżeli mają uregulowane zobowiązania wobec klubu i PZR.

Paragraf 24
Zgodę na grę w klubie zagranicznym wydaje Polski Związek Rugby na wniosek zawodnika, który zostanie pozytywnie zaopiniowany przez jego macierzysty klub.

Paragraf 25
Zgoda na grę w zagranicznym klubie wydawana jest na jeden sezon po wniesieniu przez zawodnika na konto PZR opłaty w wysokości 2,5% maksymalnej stawki ekwiwalentu.

Paragraf 26
Zawodnik, którego klub nie wykupił licencji przez dwa lata może zmienić barwy klubowe bez ekwiwalentu finansowego.

Paragraf 27
Coroczne przedłużenie licencji do gry w tym samym klubie następuje bez dodatkowej zgody zawodnika.

Rozdział IV - Ekwiwalenty za wyszkolenie zawodnika

Maksymalne stawki ekwiwalentu za wyszkolenie obowiązujące w sezonie 2010/2011:

1. Reprezentant Polski seniorów - 20.000,-
2. Kadra Polski seniorów - 15.000,-
3. Młodzieżowy Reprezentant Polski - 12.500,-
4. Ekstraliga - 12.500,-
5. I liga - 5.000,-
5. II liga - 2.500,-
6. Reprezentant Polski juniorów - 7.500,-
7. Kadra Polski juniorów - 3.750,-
8. Reprezentant Polski "7" - 7.500,-
9.Zawodnik klubu uczestniczący tylko w rozgrywkach rugby "7" - 3.750,-
Klub pozyskujący zawodnika ma obowiązek wpłacić na konto Polskiego Związku Rugby 5% maksymalnej stawki ekwiwalentu za zawodnika według powyższych stawek.

Paragraf 2
Za reprezentanta Polski uznaje się zawodnika, który w sezonie poprzedzającym transfer reprezentował barwy kraju w minimum 50 % oficjalnych meczów.

Paragraf 3
Za kadrowicza uważa się zawodnika, który w sezonie poprzedzającym transfer uczestniczył w minimum 50 % dni w akcjach szkoleniowych.

Paragraf 4
Opłaty licencyjne obowiązujące w sezonie 2010/2011:
1. Ekstraliga rugby 15 - 50,- zł,
2. Ekstraliga rugby 7 i I liga rugby 15 - 30,- zł,
3. Polska Liga Rugby 7 i II liga rugby 15 - 15,- zł,
4. Kobiety i młodzież - 10 zł,
5. Obcokrajowcy - 1000,- zł,
6. Zawodnicy wracający do gry po odbyciu kary za stosowanie niedozwolonego dopingu - 2000,- zł.
Utrzymano też opłatę w wysokości 5,- zł dla każdego z zawodników ponad 30 w drużynie seniorów.
Opłaty licencyjne wnoszone po terminie (10 sierpnia lub 10 marca) są podniesione o 100%.

Paragraf 5
Terminy wnoszenia opłat licencyjnych przez kluby dla zawodników:
- do 10 sierpnia po letniej przerwie w rozgrywkach
- do 10 marca po zimowej przerwie w rozgrywkach
Klub zgłaszający cudzoziemców zobligowany jest do wykupienia im licencji przed upływem terminów, o których mowa powyżej.

Paragraf 6
Za zawodnika, który w danym roku kończy lub ukończył 28 lat, klub macierzysty nie ma prawa domagać się ekwiwalentu finansowego, ale jego zwolnienie następuje zgodnie z warunkami, określonymi w § 11 i 12 rozdziału III niniejszych przepisów.

Rozdział V - Organizacja zawodów

A. Warunki finansowania rozgrywek centralnych

Paragraf 7
1. Jeżeli zawody są dwustronne (mecz - rewanż) przeciwnicy jadą do siebie na koszt własny.
2. Jeżeli zawody są jednostronne (pucharowe) zespół przyjezdny pokrywa koszty podróży i pobytu.
3. W przypadku gry na neutralnym terenie (np. baraże) oba zespoły ponoszą koszty podróży i pobytu.

Paragraf 8
Gospodarz pokrywa koszty organizacji zawodów.

Paragraf 9
Jeżeli zawody rozgrywane na warunkach wymienionych w paragrafie 7 punkt 1, punkt 2 nie dojdą do skutku z winy gospodarzy zwraca on, w razie wyznaczonych powtórnych zawodów, przeciwnikowi poniesione koszty. Jeżeli zawody nie dojdą do skutku z winy drużyny przyjezdnej, zwraca ona wszystkie wydatki związane z przygotowaniem do zawodów.

Paragraf 10
W przypadku, jeżeli zawody nie dojdą do skutku z przyczyn niezależnych od zainteresowanych, strony ponoszą w równych częściach straty.

Paragraf 11
Jeżeli zawody nie odbędą się na skutek orzeczenia sędziego, że boisko nie nadaje się do zawodów (tylko w przypadku złych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidzianych przypadków losowych), drużyny dzielą ewentualne straty w równych częściach, zaliczając na poczet wydatków koszty przejazdu oraz organizacji meczu.

Paragraf 12
Jeżeli zawody nie zostały ukończone na skutek złych warunków atmosferycznych, wówczas następny mecz przeprowadza się na warunkach wymienionych w paragrafie 7 punkt 2.
W razie konieczności powtórzenia spotkania na skutek przerwania zawodów z powodu niesportowego zachowania się publiczności, ewentualne koszty ponosi w całości gospodarz zawodów.

Paragraf 13
Jeżeli zawody z powodu określonych przyczyn nie dojdą do skutku, a jednej z drużyn przyznany zostanie walkower - drużyny nie mogą domagać się rekompensaty finansowej wynikających z treści paragrafów od 7 do 12.
Jeżeli zawody nie dojdą do skutku lub nie zostaną dokończone z przyczyn nie wymienionych w niniejszych przepisach o roszczeniach stron decyduje Komisja Gier i Dyscypliny PZR.

B. Terminy rozgrywek centralnych

Paragraf 14
Zawody mogą odbywać się jedynie w terminach ściśle określonych. Prośba o zmianę terminu może być wniesiona najpóźniej 14 dni przed wyznaczoną datą zawodów. Zgodę na zmianę terminu meczu po uzgodnieniach między zainteresowanymi klubami musi zatwierdzić Komisja Gier i Dyscypliny PZR. Dalszy tok postępowania zgodny z regulaminem rozgrywek na dany sezon.

Paragraf 15
W nagłych, uzasadnionych przypadkach Komisja Gier i Dyscypliny może zmienić poprzedni termin zawodów bez zgody przeciwnika. Terminy przełożonych spotkań muszą zmieścić się w danym cyklu rozgrywek.

Paragraf 16
Zawody powinny odbywać się w soboty lub w niedzielę. Dopuszcza się rozgrywanie meczu w środku tygodnia za zgoda obu klubów i PZR.

Paragraf 17
O terminie, miejscu i godzinie rozgrywanych zawodów, gospodarz winien zawiadomić drużynę przeciwną, Biuro PZR i Przewodniczącego Kolegium Sędziów nie później jak na 14 dni przed ich rozegraniem (drogą pisemną). Nie dotyczy play off, play out. Ewentualne rezerwacje noclegów, zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami. Gospodarze nie są zobowiązani do rezerwacji, mogą jedynie ułatwić, informując o aktualnych możliwościach hotelowych w danej miejscowości.

C. Warunki dotyczące boiska

Paragraf 18
Zawody mogą odbywać się jedynie na boiskach zakwalifikowanych do rozgrywek.

Paragraf 19
Kwalifikacji boisk dokonuje Komisja Gier i Dyscypliny PZR. Koszty delegacji członków Komisji pokrywa klub, którego boisko jest weryfikowane.

Paragraf 20
Boisko weryfikuje się raz w roku, wydając stosowny dokument.

Paragraf 21
W zawodach odbywających się w dwóch rundach, jedno spotkanie rozgrywane jest na boisku własnym, drugie na boisku drużyny przeciwnej. Jeżeli obie zainteresowane strony wyrażą zgodę spotkania mogą się odbyć na jednym i tym samym boisku.

Paragraf 22
Boisko musi być prawidłowo oznakowane. Gospodarz zobowiązany jest do przygotowania chorągiewek dla sędziów liniowych.

D. Obowiązki kapitana i kierownictwa drużyny

Paragraf 23
Kierownicy drużyn na minimum 45 minut przed rozpoczęciem zawodów dostarczają sędziemu głównemu wypełnione protokoły i w jego obecności podpisują je. Sędzia może im udzielić w tym czasie pierwszych wskazówek, dotyczących zachowania się zawodników, które winni przekazać drużynie.

Paragraf 24
W razie nie stawienia się wyznaczonego sędziego lub w razie nie wyznaczenia sędziego, kapitan drużyny gospodarzy na dziesięć minut przed rozpoczęciem zawodów zawiadamia o tym fakcie kandydatów na sędziego. Uzgodniony przez obu kapitanów kandydat prowadzi zawody, co stwierdza w protokole zawodów. W przypadku nie uzgodnienia przez kapitanów wspólnego kandydata na sędziego, decyduje losowanie. Losowania nie przeprowadza się, jeżeli kandydaci mają różne kwalifikacje, w takim przypadku zawody prowadzi sędzia o wyższych kwalifikacjach. W przypadku równych kwalifikacji decyduje losowanie. Jeżeli jedna ze stron nie zgłasza kandydata, zawody prowadzi kandydat podany przez stronę drugą.

Paragraf 25
Kapitan drużyny obowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia sędziego zawodów, bez zwłoki i okazywania niezadowolenia z orzeczeń.

Paragraf 26
Jedynie kapitanowi drużyny przysługuje prawo zwracanie się do sędziego w zdyscyplinowanej formie o wyjaśnienie jego orzeczeń.

Paragraf 27
Kierownik lub kapitan zespołu ma prawo i obowiązek, jeszcze przed rozpoczęciem spotkania, wnieść do protokołu zawodów uwagi co do stanu boiska, bramek i innego wyposażenia obiektu na którym rozgrywany jest mecz.

Paragraf 28
W wypadku usunięcia kapitana zespołu z boiska za popełnienie wykroczenia lub na skutek kontuzji lub zmiany, mianuje on swojego zastępcę, o czym zawsze zostaje powiadomiony sędzia zawodów.
E Obowiązki sekcji (gospodarza zawodów)

Paragraf 29
Gospodarze muszą wywiązywać się z następujących obowiązków:
a) powiadomić przeciwnika, kolegium sędziów, oraz Biuro PZR o terminie, miejscu i godzinie zawodów (z wyprzedzeniem 14-dniowym - nie dotyczy playf off, play out)
b) przygotować boisko do gry
c) przygotować do gry minimum 2 piłki
d) zabezpieczyć porządek przed, w czasie i po imprezie
e) zapewnić należytą ochronę zawodnikom, sędziom, trenerom oraz delegatom władz rugby
f) zapewnić opiekę lekarską, szatnię z natryskami i wodę mineralną
g) przesłać mailem lub faksem w dniu meczu protokół zawodów do Biura PZR.
F. Warunki dotyczące ubioru zawodników

Paragraf 30
0 ile drużyny występują w koszulkach tego samego, lub zbliżonego koloru, drużyna gospodarzy ma prawo do wyboru koloru strojów, jednak wraz z terminem spotkania zobowiązana jest poinformować drużynę gości o barwach strojów, w jakich zagra w tym spotkaniu. Jeśli nie wywiąże się z tego obowiązku z określonym wyżej wyprzedzeniem to ona zobligowana jest do zmiany koloru strojów meczowych.

Paragraf 31
Drużyny biorące udział w rozgrywkach centralnych mają występować w koszulkach ponumerowanych zgodnie z protokołem zawodów. Numery muszą być czytelne, aby można je było z daleka odróżnić.
G. Zasady dotyczące sędziowania zawodów

Paragraf 32
Do prowadzenia zawodów w rozgrywkach centralnych arbitrów deleguje Kolegium Sędziów PZR. Klubowe mecze międzynarodowe prowadzą sędziowie wytypowani przez zainteresowany klub i zatwierdzeni przez Kolegium Sędziów PZR. Inne zawody towarzyskie (międzyklubowe, krajowe) sędziują sędziowie uzgodnieni przez obie zainteresowane strony, posiadający uprawnienia sędziowskie i legitymację wydane przez Kolegium Sędziów PZR.

Paragraf 33
Sędzia winien mieć strój kontrastujący z barwami koszulek zespołów.

Paragraf 34
Na prośbę kapitana drużyny sędzia zobowiązany jest okazać skład drużyny przeciwnej i zbadać tożsamość zawodników przed zawodami lub bezpośrednio po ich zakończeniu.

Paragraf 35
Sekcje rugby klubów zwracają sędziom delegowanym na zawody koszty według ustalonych ryczałtów. Wysokość ryczałtów ustala Zarząd PZR na wniosek Kolegium Sędziów.
H. Warunki zachowania porządku na boisku

Paragraf 36
Obydwie grające drużyny są zobowiązane udzielić odpowiedniej pomocy i ochrony sędziemu prowadzącemu zawody. Na gospodarzu zawodów ciąży obowiązek:
1. Wyznaczenia odpowiedniej liczby porządkowych, którzy winni czuwać nad należytym zachowaniem się publiczności, a w razie potrzeby usunąć przy pomocy policji, osoby zachowujące się nieodpowiednio.
2. Przestrzegania, aby nikt w czasie trwania zawodów, poza osobami uprawnionymi nie znajdował się na terenie gry; dla zawodników rezerwowych i kierownictw należy przygotować miejsca wydzielone poza ogrodzeniem boiska, a jeżeli takowego nie ma, w wyznaczonej strefie.
3. Zabezpieczenia boiska w czasie trwania zawodów przed wtargnięciem publiczności.

Paragraf 37
W celu utrzymania porządku na zawodach oraz sportowego zachowania publiczności, zaleca się gospodarzom:
1. poinformować policję o terminie zawodów, aby w razie potrzeby mogła zneutralizować poczynania tych osób spośród publiczności, które swoimi wystąpieniami przyczyniają się do zakłócenia spokoju i porządku na zawodach;
2. nie wpuszczać na stadion osób znajdujących się w stanie nietrzeźwym; w przypadku stwierdzenie obecności takowych na terenie stadionu, należy je bezzwłocznie usunąć poza obręb obiektu, bez zwrotu kosztów biletu;
3. tak zorganizować pracę członków kierownictwa, aby zawody były nadzorowane nieprzerwanie od rozpoczęcia spotkania aż do czasu opuszczenia przez publiczność stadionu;
4. stanowczo reagować na niewłaściwe wystąpienie działaczy i zawodników oraz innych osób nie biorących bezpośredniego udziału w zawodach, a w stosunku do winnych wyciągnąć konsekwencje organizacyjne lub wnioski skierować do Komisji Gier i Dyscypliny PZR.
I. Opieka lekarska na zawodach

Paragraf 38
Na zawodach wszystkich klas mistrzowskich, pucharowych i towarzyskich, organizatorzy zawodów zobowiązani są zapewnić dyżurnego lekarza, który potwierdza swoją obecność wpisem do protokołu przed rozpoczęciem zawodów.

Paragraf 39
Organizator zawodów jest zobowiązany do dostarczenia środków transportu w razie konieczności odwiezienia do szpitala.
J. Obserwator na zawodach

Paragraf 40
Organa prowadzące rozgrywki mają prawo wysłać na zawody obserwatora. Koszty przejazdu obserwatora, wysłanego na prośbę sekcji pokrywa dany klub. Obowiązkiem obserwatora jest w ciągu trzech dni złożyć organowi delegującemu pisemne sprawozdanie przedstawiające przebieg zawodów:
1. pod względem porządku i bezpieczeństwa oraz zachowania się zawodników i publiczności względem sędziego i drużyny gości,
2. pod względem sportowym, a w szczególności pod względem zgodnego z przepisami prowadzenie zawodów przez sędziego. Sprawozdanie obserwatora może stanowić podstawę do unieważnienia zawodów, o ile dalsze dochodzenia wykaże, że sędzia naruszył obowiązujące przepisy, bądź też do wdrożenia dochodzenia przeciwko sędziemu i ewentualnego ukarania go.
L. Ocena gry

Paragraf 41
Punktacja w rozgrywkach ligowych przedstawia się następująco:
1. Wygrana liczy się jako 4 lub 5 punktów
2. Remis liczy się jako 2 lub 3 punkty
3. Przegrana liczy się jako 0 lub 1 punkt
4. Walkower liczy się:
- minus 1 punkt dla drużyny przegrywającej walkowerem w meczu, który został rozegrany (w małych pkt. 0:25)
- minus 10 punktów za walkower przyznany za nieprzyjechanie na zawody (0:25 w małych punktach)
- 5 punktów dla drużyny wygrywającej (w małych pkt. 25:0)
Szczegółowe warunki punktacji w poszczególnych rozgrywkach zawierają regulaminy tych rozgrywek.

Paragraf 42
Jeżeli zawody nie dojdą do skutku z powodu nieprzydatności boiska, niezawinionej przez gospodarza, którą to przydatność ma prawo stwierdzić tylko sędzia (przed zawodami) lub z przyczyn niezależnych od klubu, sekcji - wówczas Komisja Gier i Dyscypliny jest obowiązana wyznaczyć nowy termin zawodów.

Paragraf 43
Zawody należy zweryfikować jako przegrane walkowerem:
1. Drużyny, która nie stawia się na zawody lub spóźnia się więcej niż 15 minut. (nie dotyczy przypadku kiedy mecz się odbędzie za porozumieniem zainteresowanych stron i sędziów),
2. Drużyny, która wzbrania się grać pod kierunkiem sędziego, wyznaczonego zgodnie z niniejszymi przepisami,
3. Drużyny gospodarzy, która nie dostarcza przepisowej piłki, albo nie może zastąpić jej inną przepisową piłką w ciągu 10 minut (podobnie w przypadku uszkodzenia i zaginięcia) lub nie przygotuje boiska w sposób regulaminowy w ciągu 15 minut od wyznaczonego czasu gry,
4. Drużyny, która stawia się na boisku z mniejszą liczbą zawodników niż 11,
5. Drużyny, która schodzi z boiska lub dekompletuje się przed końcem zawodów,
6. Drużyny, w której biorą udział zawodnicy nie potwierdzeni lub niespełniający wymogu wieku,
7. Drużyny gospodarzy w wypadku, gdy: na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego wtargnięcia publiczności na boisko,
8. Drużyny, której zawodnik usunięty z boiska przez sędziego nie chce zejść w ciągu 2 minut,
9. Drużyny, której zawodnicy, trenerzy lub kierownictwo ekipy nie pozwalają na realizację werdyktu sędziowskiego w ciągu 2 minut,
10. Drużyny, której zawodnicy przez swoje wykroczenia spowodowali przerwanie zawodów,
11. Drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener w czasie zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody,
12. Drużyny, która nie dostarczyła sędziemu składu zespołu,
13. Drużyny, która po usunięciu przeszkód przez gospodarzy zawodów w stosownym terminie, mimo decyzji sędziego, odmawia wyjścia na boisko.

Paragraf 44
Jeżeli w zawodach o mistrzostwo drużyna przegrywa walkowerem, wówczas:

 • 1. Jeżeli różnica w odbytym meczu była niższa niż 25 pkt. weryfikuje się małe punkty jako 0:25
 • 2. Jeżeli różnica w odbytym meczu była wyższa niż 25 pkt. weryfikuje się wynik z boiska.

Paragraf 45

 • 1. Drużyna, która przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania rozgrywek danej klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, musi być w następnym cyklu rozgrywek przesunięta o jedną klasę niżej.
 • 2. Drużyna, która w trakcie rozgrywek zostanie ukarana 3 walkowerami, zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych, zdegradowana do niższej klasy rozgrywek bez względu na liczbę zdobytych punktów.
 • 3.Weryfikację spotkań tych drużyn przeprowadza się następująco:
 • a/ w przypadku rozegrania nie więcej niż 50% spotkań, należy anulować wyniki dotychczasowych meczów,
 • b/ w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych przyznaje się walkowery dla przeciwników.

Paragraf 46
W razie połączenia się klubów tej samej klasy rozgrywkowej, nowy klub zatrzymuje dotychczasową klasę, zaś w przypadku połączenia się klubów różnych klas nowy klub pozostaje w wyższej klasie rozgrywkowej. Zawodnicy obu klubów, których połączenie nastąpiło, stają się automatycznie zawodnikami nowopowstałego klubu.

Paragraf 47
Gdy obie drużyny zawinią przeciw niniejszym postanowieniom, liczy się zawody jako przegrane walkowerem i otrzymują minus 1 punkt, a stosunek małych punktów 0:25.

Paragraf 48
Jeżeli zawody zostaną przerwane i żadna z drużyn biorących udział nie ponosi winy, sędzia kierujący spotkaniem ma prawo podjąć decyzję dotyczącą dalszego prowadzenia zawodów, przy czym jego decyzja jest ostateczna. W przypadku, gdy czas gry przerwanych zawodów nie przekroczył połowy czasu przewidzianego na dane spotkanie, organizujący rozgrywki zobowiązany jest wyznaczyć nowy termin zawodów. W przypadku przerwania zawodów po upływie połowy czasu przewidzianego na dane spotkanie - zawodów nie powtarza się, a wynik uzyskany do chwili przerwania zawodów zostaje zaliczony. Zawodnik usunięty z boiska w czasie zawodów, które uległy przerwaniu, nie może brać udziału w spotkaniu powtórzonym.

Paragraf 49
W przypadku stwierdzenia walkoweru, drużyny zobowiązane są do zapłaty kary regulaminowej w terminie ustalonym przez Komisję Gier i Dyscypliny PZR pod rygorem odsunięcia od rozgrywek.
M. Protesty i doniesienia

Paragraf 50
Jeżeli zdaniem klubu okoliczności dotyczące zawodów naruszyły obowiązujące przepisy i regulaminy PZR może on wnieść protest w ciągu 48 godzin od chwili rozpoczęcia zawodów do Komisji Gier i Dyscypliny PZR.

Paragraf 51
Protesty spowodowane stanem (oznakowaniem) boiska, bramek, piłki - muszą być zawsze podawane do wiadomości sędziemu przed rozpoczęciem zawodów. Jest on zobowiązany, choćby nawet rozpoczęcie zawodów musiało ulec odroczeniu - dołączyć podpisane oświadczenie kapitana drużyny protestującej do protokołu zawodów.

Paragraf 52
Nie złożenie we właściwym terminie protestu, spowoduje jego oddalenie bez rozpatrywania.

Paragraf 53
Jeżeli wniesione protesty nie zostaną rozstrzygnięte w ciągu miesiąca, przysługuje protestującemu prawo wniesienia protestu do instancji wyższej.

Paragraf 54
Weryfikacja rozgrywek ligowych następuje po jesiennej (do rozpoczęcia rundy wiosennej) i wiosennej (do meczów finałowych) rundzie rozgrywek i stanowi podstawę do stworzenia ostatecznych tabel w rywalizacji ligowej.

Paragraf 55
W przypadku, gdy wniesiony protest wymaga specjalnych dochodzeń, pociągających ze sobą poniesienie pewnych wydatków, koszty z tym związane obciążają stronę protestującą.

Paragraf 56
Wraz z protestem na piśmie należy złożyć kaucję w wysokości ustalonej przez Zarząd PZR. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu kaucja zostaje zwrócona. W przypadku odrzucenia protestu kaucja przepada na rzecz PZR. Nie opłacenie protestu w postaci tzw. kaucji powoduje, że nie będzie on rozpatrywany, a termin 48 godzin liczy się dla protestu opłaconego.
N. Postanowienia końcowe

Paragraf 57
Organizatorzy zawodów zobowiązani są do przestrzegania ustawy "0 bezpieczeństwie imprez masowych".

Paragraf 58
Członkowie PZR i osoby oficjalne reprezentujące dany klub, zobowiązane są do daleko idącej pomocy podczas kontroli antydopingowych przeprowadzanych przez przedstawicieli Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

Paragraf 59
Organizatorzy zawodów winni ułatwiać pracę dziennikarzy obsługujących te zawody, w szczególności należących do Klubu Dziennikarzy Sportowych, którzy upoważnieni są do bezpłatnego wstępu.

Paragraf 60
Spikerzy zawodów upoważnieni są jedynie do przedstawiania informacji ogólnych, podania składów drużyn, sędziów, trenerów i innych działaczy oraz przybliżenie przepisów gry. Niedopuszczalne jest komentowanie decyzji sędziów oraz sposobu gry obu zespołów.

Paragraf 61
Prawa telewizyjne do rozgrywek centralnych i międzynarodowych, posiada Telewizja POLSAT S.A., Polski Związek Rugby oraz gospodarz zawodów.

Paragraf 62
Prawo interpretacji niniejszych przepisów oraz rozstrzygnięcia w kwestiach wątpliwych bądź nieuregulowanych przysługuje Zarządowi PZR.

Paragraf 63
Zatwierdzono na zebraniu Zarządu Polskiego Związku Rugby w dniu 30 czerwca 2010 r. 

Info

Tagi

OpinieDodaj opinię

Trwa ładowanie...

Dodał

PZR
 • PZR
 • Warszawa, PL
 • status

Zobacz inne

Trwa ładowanie...